Supplerende behandling

I tillegg til å ta antipsykotiske legemidler kan mennesker med schizofreni ha nytte av andre behandlingsmetoder. Målet er å redusere eller hjelpe deg til å leve bedre med symptomene på schizofreni, forhindre tilbakefall, hjelpe deg til fortsatt å ta legemidlet, og bygge opp livet ditt igjen.

Kognitiv terapi

Dette er en tidsavgrenset, strukturert psykologisk behandlingsmetode som tar utgangspunkt i uhensiktsmessige tankemønstre for å forandre følelser og atferd. Fokus er aktuelle, konkrete problemstillinger (”her-og-nå”) hvor pasient og terapeut hele tiden samarbeider aktivt om små, men viktige skritt for å endre tenkning og atferd.

Metoden benyttes med hell ved en rekke psykiatriske lidelser. Hos en person med schizofreni kan den være nyttig for å redusere eller lære å leve bedre med vrangforestillinger og hallusinasjoner og til å bekjempe depresjon. I Norge er det spesialutdannete psykologer og psykiatere som tilbyr denne typen behandling. Enkelte spesialutdannete sykepleiere og sosionomer behersker også teknikken.

Psykoterapi

Tradisjonell psykoterapi, med røtter tilbake til Freud’s psykoanalyse, er en psykologisk samtalebehandling hvor tidligere smertefulle erfaringer er i fokus. I sin klassiske form praktiseres den i dag svært sjelden, og aldri ved schizofreni eller andre psykoselidelser. Men støttende samtalebehandling med fokus på dagligdagse, aktuelle problemer (”her-og-nå”) kan være et nyttig supplement til medikamentell behandling.

Behandlingen kan hjelpe deg til å godta at du har schizofreni, og til å følge behandlingen bedre.

Psykoedukativ behandling – Familieterapi

Forskning har vist at familieintervensjon kan utsette eller til og med forhindre tilbakefall hos personer med schizofreni som har nær kontakt med familien. Familieterapi bør omfatte så mange familiemedlemmer som mulig, og har som mål å redusere noe av stresset og de ekstreme følelsene ved familielivet som kan gjøre symptomene forbundet med schizofreni verre.

Ved moderne psykoseenheter tilbys strukturerte informasjonsprogrammer både for pasienten selv og for familien. I slike programmer lærer man om sykdommen samtidig som man får psykologisk hjelp til håndtere situasjonen. Å få økt kunnskap om og forståelse av sin egen sykdom har vist seg å ha stor betydning for hvordan den som er rammet klarer å takle livet videre. Men sykdommen berører hele familien, særlig fordi dette er en lidelse som for mange oppstår i ungdomsår eller tidlig voksenalder. Alle de involverte skal på forskjellig vis leve videre med lidelsen. Både for pasienten og pasientens familie er det avgjørende at informasjonsprogrammet omfatter alle som blir berørt.

Behandlingen kan tilbys enkeltvise familier eller utføres i en større gruppe. Behandlingen består av å informere familien om schizofreni, tilby råd om atferd og problemløsning, gi støtte til familien og lære teknikker for hvordan du takler kriser.