Behovet for å legges inn på sykehus

De fleste som har schizofreni får hoveddelen av behandlingen i nærmiljøet fra et team med leger, sykepleiere, sosialarbeidere, ergoterapeuter, psykologer og andre kommunale helsearbeidere. Men hvis du blir svært syk kan du ha behov for omsorg 24 timer i døgnet.

Da vil et psykiatrisk sykehus være det tryggeste stedet. Innleggelsen kan vare fra noen dager til flere uker og i enkelte tilfeller også måneder. Diagnosen blir vanligvis stilt av en psykiater under et sykehusopphold. Etter at du blir utskrevet må du komme til regelmessige kontroller for å sikre at behandlingen virker og ikke gir uakseptable bivirkninger.

Det beste er hvis du selv kan ta beslutningen om å legge deg inn på sykehuset. Blir du for syk til å ta denne avgjørelsen, kan tvangsinnleggelse bli nødvendig. En slik avgjørelse tas av innleggende lege og en representant fra offentlig myndighet (tutor). Dette betyr ikke at du mister retten til å ha innflytelse over din egen situasjon..

På sykehuset får du tildelt en behandlingsansvarlig lege eller psykolog. I tillegg vil en av miljøpersonalet være din primærkontakt. Etter en tvangsinnleggelse vil gyldigheten av denne vurderes innen 24 timer av en lege som er spesialist i psykiatri eller en psykologspesialist. Både ved innleggelsen og ved vurderingen av vedtaket blir du informert om hvilke rettigheter du har i henhold til Psykisk helsevernloven, som regulerer all bruk av tvang ved psykiatriske lidelser. Du får skriftlig kopi av alle vedtak. Dersom du synes informasjonen er vanskelig å forstå kan du be om å få den skriftlig. Du har rett til å klage over all type tvangsutøvelse til Kontrollkommisjonen. Personalet på avdelingen vil hjelpe deg med slik klage. Kontrollkommisjonen går også på eget initiativ gjennom alle tvangsvedtak og vurderer om grunnlaget for å fatte dem var til stede.

Hvordan kan jeg forstå behandlingen jeg får?

Legen vil forsøke å forklare symptomene på en enkel, lettfattelig måte. Men du kan få høre faguttrykk som er ukjente. Ordlisten forklarer enkelte av disse uttrykkene. Ikke vær redd for å stille spørsmål eller skrive ting ned. Dersom det blir for vanskelig å forstå, skal du be legen om å forklare. Spør om det finnes brosjyrer som du kan ta med deg.

At du er aktiv og tar din del av ansvaret for behandlingen er avgjørende for tilfriskningen.

Mange som har schizofreni lærer å gjenkjenne tidlige faresignaler. Nær familie kan også hjelpe til med å oppdage forvarsler om tilbakefall f.eks. at du blir uinteressert, får problemer med å konsentrere deg og strever med å takle dagliglivet.

Hvis du er oppmerksom på forandringer i humør og atferd kan det hjelpe deg til å takle en forestående krise. Du trenger kanskje ekstra støtte fra psykiatrisk team, eller psykiateren må kanskje justere legemiddeldosen. Hvis du planlegger hva du må gjøre før du får et tilbakefall, kan det bidra til at du får hjelpen raskt og effektivt.

I en slik sårbar fase vil det være klokt av familien og andre omsorgspersoner å gi ekstra støtte og være varsomme med kritikk.